Pályázatok
Új Széchenyi Terv
Hírlevél
Statisztika
Támogatások, szolgáltatások, ellátások
Képzés
Észak-magyarországi Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság
Közfoglalkoztatás
Nyomtatványok, kérelmek
EU-s programok
MA-SLO-W Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködés/Cezhraničná spolupráca MA-SLO-W Maďarsko-Slovensko
Partnerségek
Esélyegyenlőség
Munkaerő közvetítők, kölcsönzők
Szervezeti adatok
Minőségirányítás
Üvegzseb
Sajtó
Közlemények, hirdetmények
Kapcsolatfelvétel
Közpénzekből nyújtott támogatások átláthatósága (nyomtatványok)
Közérdekű adatok
Közpénzekből nyújtott támogatások átláthatósága (nyomtatványok)Nyomtatás

Nyomtatványok:

 

- a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. CLXXXI. törvény (Knyt.) szerinti összeférhetetlenség , illetve érintettség fennállásáról vagy hiányáról szóló nyilatkozat

 

közzétételi kérelem (a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. CLXXXI. törvény (Knyt.) 8. § (1) bekezdés szerinti érintettségről

 

- a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. CLXXXI. törvény (Knyt.) szerinti döntéshozók és döntés-előkészítésben közreműködők a megyeközpontban és a kirendeltségeken (melléklet a nyilatkozathoz)

 

Kitöltési segédlet, értelmező rendelkezések:

 

A támogatás igényléséből és a támogatásból kizárt TERMÉSZETES személyek:

1.     Döntés-előkészítésben közreműködő személy

Az a természetes személy, aki

a) munkaviszony jellegű jogviszonyban vagy polgári jogi jogviszony alapján részt vesz a pályázati kiírás vagy a támogatási döntés előkészítésében,

b) támogatási döntés meghozatalára irányuló eljárásban javaslattételi, véleményezési joggal rendelkezik, vagy ilyen joggal rendelkező testület tagja;

2.     Döntéshozó személy

Az a természetes személy, aki

a) feladat- és hatásköre alapján a támogatási döntés meghozatalára jogosult, vagy az erre jogosult szerv vezetője vagy testület tagja,

b) feladat- és hatásköre alapján támogatási döntésre érdemi befolyással rendelkezik, így különösen, ha a támogatási döntéshez kapcsolódóan egyetértési, vétó-, hozzájárulási, illetve jóváhagyási joggal rendelkezik, vagy ilyen joggal rendelkező szerv vezetője vagy testület tagja;

3.     Kizárt közjogi tisztségviselő

A Kormány tagja, a kormánybiztos, az államtitkár, a szakállamtitkár, a regionális fejlesztési tanács elnöke, a fejlesztéspolitikai ügyekben feladatkörrel rendelkező központi hivatal vezetője, a regionális fejlesztési tanács által törvény előírása alapján létrehozott társaság vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsága tagjai, illetve az Ágazati Operatív Programok Közreműködő szervezetei vezető tisztségviselői és ellenőrző szervének tagjai.

4.     Az 1-3. pontban felsoroltak (a döntés-előkészítésben közreműködő, a döntéshozó, a kizárt közjogi tisztségviselő) közeli hozzátartozói.

Közeli hozzátartozó a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és neveltgyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, valamint a testvér.

5.     Azon személyek, akiket a támogatási eljárásban való részvételből jogerősen kizártak, és a kizártság tényét a honlapon közzétették.

 

A támogatás igényléséből és a támogatásból kizárt jogi személyek, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetek:

 

1.   Kizárt természetes személy tulajdonában álló gazdasági társaság

A nyílt részvénytársaságok kivételével bármilyen tulajdoni aránnyal is rendelkezik egy, a törvény hatálya alá tartozó természetes személy egy gazdasági társaságban, az a tulajdonában álló gazdasági társaságnak minősül. A nyilvánosan működő részvénytársaság (Nyrt.) esetében az 5%-os tulajdonrész már érdemi befolyást és lényeges gazdasági érdekeltséget jelenthet, ezért az az érintett tulajdonában állónak minősül.

2.    Az a társaság, egyéb szervezet, amelynek kizárt természetes személy a vezető tisztségviselője, vagy kezelő, ügyintéző, képviseleti szervének tagja, tisztségviselője

Gazdasági társaságoknál vezető tisztségviselő: a közkereseti és a betéti társaságban az üzletvezetésre jogosult tag, a korlátolt felelősségű társaságban az ügyvezető, a részvénytársaságban az igazgatóság tagja, az igazgatótanács tagja vagy a vezérigazgató, az egyesülésben az igazgató vagy az igazgatóság tagja.

Egyéb társaságoknál, szervezeteknél:

§         vezető tisztségviselő (pl. kuratóriumi, egyesület stb. elnök)

§         alapítvány kezelő szervezetének tagja, tisztségviselője (ez gyakorlatilag a kuratóriumi tagokat és a kuratórium/alapítvány titkárát jelenti),

§         egyesület, társadalmi szervezet, egyház, vagy szakszervezet ügyintéző vagy képviselő szervezetének tagja (az ügyintéző szerv nem foglalja magában a munkavállalókat - az egyesületi jog alapján alapvetően az elnökségeket, intéző bizottságokat jelenti.

3.    Társadalmi szervezet, egyház, szakszervezet illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező azon szervezeti egysége, amely meghatározott pártkapcsolattal rendelkezik

a.      a pályázat kiírását/támogatási igény benyújtását megelőző öt évben együttműködési megállapodást kötött vagy tartott fenn Magyarországon bejegyzett párttal (a továbbiakban: párt),

b.      a pályázat kiírását/támogatási igény benyújtását megelőző öt évben párttal közös jelöltet állított országgyűlési, európai parlamenti vagy helyi önkormányzati választáson.

4.    Azon szervezetek, amelyeket a támogatási eljárásban való részvételből jogerősen kizártak, és a kizártság tényét a honlapon közzétették.

 

ÉRINTETT SZEMÉLYEK, SZERVEZETEK

 

1.       A pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll, de a törvény értelmében nem minősül döntés-előkészítőnek vagy döntéshozónak.(Kizárólag természetes személy pályázó esetén!).

2.      Nem kizárt közjogi tisztségviselő (Kizárólag természetes személy pályázó esetén!)

köztársasági elnök, Országgyűlés által választott vagy a köztársasági elnök által kinevezett tisztségviselő, országgyűlési és az európai parlamenti képviselő, polgármester, alpolgármester, főpolgármester, főpolgármester-helyettes, helyi önkormányzati képviselő, helyi önkormányzat képviselő-testülete bizottságának tagja, központi államigazgatási szerv - a 2. § (1) bekezdés d) pont alá nem tartozó - vezetője és helyettesei, regionális fejlesztési tanács tagja

3.      Az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója (Kizárólag természetes személy pályázó esetén!)

házastárs, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott, mostoha- és neveltgyermek, örökbefogadó-, mostoha- és nevelőszülő, testvér

4.       A pályázóként megjelölt szervezet olyan gazdasági társaság, amely az 1-3. pontban megjelölt személy tulajdonában áll (Kizárólag gazdasági társaság pályázó esetén!).

5. A pályázóként megjelöltszervezet olyan

- gazdasági társaság, amelynek vezető tisztségviselője

- alapítvány, amelynek kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője,

- társadalmi szervezet, egyház, szakszervezet ügyintéző, vagy képviseleti szervének tagja

a pályázati eljárásban döntés előkészítőként közreműködő szervnél, vagy döntést hozó szervnél

- munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy,

- nem kizárt közjogi tisztségviselő,

- vagy e személyek közeli hozzátartozója.

 

Az érintett személy köteles kezdeményezni e körülménynek a honlapon történő közzétételét a pályázat benyújtásával egyidejűleg. Ha az érintettséget megalapozó körülmény a pályázat benyújtása után, de a támogatási döntés előtt következik be, a pályázó köteles 8 munkanapon belül kezdeményezni e körülménynek a honlapon történő közzétételét.

Ha a pályázó a közzétételt határidőben nem kezdeményezte, támogatásban nem részesülhet.

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 3530 Miskolc, Mindszent tér 3.
Tel.: (46) 513-204 Fax.: (46) 513-214 E-mail: borsodkh-mk@lab.hu